Uman NUH | today: 06/27/2020

№1-2, 2012, 2012

1 Hrytsaenko Z.M.
Merkushyna A.S.

UDK: 631:811.98:632, pages 14-21, downloads (347)
2 Hrytsaenko Z.M.
Zabolotnyy O.I.

UDK: 633.15:632.954:631.811.98, pages 6-14, downloads (265)
3 Eshchenko V.O.
Usyk S.V.
Opryshko V.P.

UDK: 631.584.9:631.582:631.87, pages 21-27, downloads (626)
4 Herkіyal O.M.
UDK: 631.82:631.582, pages 27-34, downloads (239)
5 Nedvyha M.V.
Halasun Y.P.

UDK: 631.434, pages 34-43, downloads (272)
6 Ryabovol L.O.
Ryabovol Y.S.

UDK: 631.52:581.143.5:633:78, pages 43-51, downloads (290)
7 Ulyanych O.I.
Ketskalo V.V.

UDK: 635.52 / 635.53. (477.4), pages 51-59, downloads (271)
8 Cherno O.D.
Stasinevych O.Y.

UDK: 631.8:633.15(477.4), pages 59-63, downloads (251)
9 Karychkovskyy D.L.
UDK: 633.15:631.51.02, pages 63-68, downloads (238)
10 Kravets І.S.
UDK: 632.951: 633.85: 632.76, pages 68-73, downloads (136)
11 Svitelskyy M.M.
Fedyuchka M.I.
Kotkova T.M.
Dunaevska O.F.

UDK: 633.888:631.816(477.42), pages 73-84, downloads (259)
12 Hayday H.S.
UDK: 664.85:634.11 , pages 84-94, downloads (326)
13 Osokina N.M.
Herasymchuk O.P.

UDK: 634.7:664.8, pages 94-106, downloads (311)
14 Osokina N.M.
Kostetska K.V.

UDK: 664.64:633.11:633.19 , pages 106-111, downloads (325)
15 Hayday H.S.
UDK: 664.85:634.11, pages 111-118, downloads (234)
16 Tkachenko G.V.
UDK: 664.7, pages 118-121, downloads (276)
17 Kravchuk P.O.
UDK: 664.723, pages 121-124, downloads (246)
18 Naychenko V.M.
UDK: 664.8.037. 1:634.2+634-1/-2, pages 124-131, downloads (285)