Uman NUH | today: 06/29/2020

№1-2,2013, 2013

1 Karpenko V.P.
Hrytsaenko Z.M.
Prytulyak R.M.

UDK: 632.954:631.811.98:633.19, pages 20-25, downloads (344)
2 Eshchenko V.O.
UDK: 631.315, pages 4-9, downloads (376)
3 Ulyanych O.I.
UDK: 635. 52:631.83, pages 9-20, downloads (310)
4 Zinchenko O.I.
UDK: 632.954:631.811.98:633.19, pages 25-35, downloads (328)
5 Hrytsaenko Z.M.
Zabolotnyy O.I.

UDK: 633.15:632.954:631.811.98, pages 35-40, downloads (290)
6 Opalko A.I.
Opalko O.A.
Chernenko A.D.

UDK: 581.6: 575.86: 576.316.23: 631.527: 635.6, pages 40-51, downloads (298)
7 Suhomud O.G.
Lubych V.V.

UDK: 631.84: 633.1, pages 51-55, downloads (318)
8 Kyrylyuk V.P.
UDK: 626.432:633.31 , pages 55-65, downloads (310)
9 Trus O.M.
UDK: 631.417.2 : 631.8 : 631.582, pages 65-70, downloads (325)
10 Osokina N.M.
Kostetska K.V.

UDK: 664.788:633.16, pages 96-101, downloads (427)