Uman NUH | today: 02/13/2023

Borshchenko V.V.

Borshchenko V.V.

Organization
Polisky National University (Zhytomyr)

Papers

#PDFTitle of ArticleJournal
1 TOXIC AND HARMFUL PLANTS OF NATURAL PASTURES OF ZHYTOMYR POLISSY №1, 2022,