Uman NUH | today: 10/24/2023

Herbology

 

1 Hnatyuk N.O.
Shchetyna S.V.
Schetyna М.А.
Slobodyanyk H. Ya.
ALLELOPATHIC ACTIVITY OF THE VEGETATIONAL MASS SECRETIONS OF MOLDAVIAN DRAGONHEAD SPECIES (DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L.) №1,2021 2021
DOI: 10.31395/2310-0478-2021-1-129-132
UDK: 581.524, pages 129-132, downloads (133)