Уманський НУС | сьогодні: 24.10.2023

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ОХОРОНА

Автор(и) Данилів О. О., , аспірант кафедри лісового і аграрного менеджменту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Рубрика 201 "Агрономія"
рік 2022 номер журналу №2, 2022
сторінки 18-22 індекс УДК 631.4
Індекс DOI 10.32782/2310-0478-2022-2-18-22 (Лінк)
Аннотація Ґрунт – важлива і незамінна складова екосистеми, яка володіє унікальною властивістю – родючістю. Ґрунт, як ресурс забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції. В умовах загострення світової продовольчої кризи виникає необхідність в особливій увазі щодо стану ґрунтових ресурсів та їх охорони. Метою статті є охарактеризувати сучасний стан ґрунтових ресурсів Івано-Франківщини, висвітлити основні деградаційні процеси, що їх погіршують, запропонувати заходи щодо охорони та раціонального використання ґрунтів. Особливістю ґрунтового покриву області є те, що тут зустрічаються майже всі генетичні та агровиробничі типи, підтипи ґрунтів, які властиві для лісостепової зони, передгір’я та Карпат. Відповідно до природної зональності в лісостеповій час- тині області поширені сірі лісові ґрунти і чорноземи опідзолені, які є найбільш родючими ґрунтами в області. В Передкар- патті переважають дерново-підзолисті ґрунти, в Карпатах – бурі гірсько-лісові ґрунти. Значну частину території області займають лучно-чорноземні, чорноземно-лучні та дернові ґрунти. Окремими масивами в усіх ґрунтово-кліматичних зонах поширені лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти. Нераціональне використання ґрунтів – інтенсифікація землеробства, недотримання еколого-безпечного землекористу- вання призвели до погіршення властивостей ґрунтів. Серед всіх видів деградації найбільшого поширення набув інтенсив- ний розвиток водно-ерозійних процесів. Щороку збільшуються площі змитих, розмитих ґрунтів. Поряд з ерозією ґрунту відбуваються й інші негативні процеси, такі як дегуміфікація, зростання площі кислих ґрунтів. Для покращення стану ґрунтових ресурсів необхідно: на еродованих землях провести комплекс протиерозійних заходів, а на кислих – заходи хімічної меліорації. Ґрунтоохоронні заходи повинні включати: проведення систематичного контролю за станом ґрунтового покриву; посилення відповідальності землекористувачів за експлуатацію земельних ділянок; сис- тему економічних стимулів за покращення родючості ґрунтів.
Ключові слова ґрунтові ресурси, деградація, ґрунтозахисні заходи, родючість ґрунтів, ерозія
Завантажити файл    (завантажень: 90)