Уманський НУС | сьогодні: 25.04.2024

Порядок подання рукописів авторами в журнал «Вісник Уманського національного університету садівництва»

 1. Умови публікації

Для опублікування статті в журналі «Вісник Уманського національного університету садівництва»  2'2022 необхідно не пізніше 31 січня 2023 року:

1. Заповнити довідку про автора (авторів) за посиланням.

2. На електронну адресу visnyk@udau.cherkasy.ua надіслати:

  - статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами;

­  - фотокартку автора (авторів), у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см;

  - копію квитанції про сплату публікаційного внеску (після отримання позитивної рецензії на статтю).

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 500 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії. Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання до 1 квітня 2023 року.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 28 квітня 2023 р.

 

2. Вимоги до статей

У журнал приймаються статті українською та (або) англійською мовою. Стаття повинна бути якісною з наукової точки зору і відповідати загальному напрямку журналу.

Всі абревіатури слід розшифровувати.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.

Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см).

3. Оформлення статей 

- формат аркуша - А4 (210x297 мм);

- всі поля - по 20 мм;

- розмір шрифту - 14 пт. Шрифт - Times New Roman;

- міжрядковий інтервал - полуторний;

- абзацний відступ - 1,5;

- графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні фор­мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0);

- файли слід зберігати у програмі Microsoft Word.

4. Структура статті

Структура:

- УДК;
- ПІБ автора (співавторів);
- науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
- e-mail, ORCID;
- назва статті;
- анотації українською та англійською (Abstract) мовами - мінімум 1800 знаків. Ключові слова (до п’яти).  

Основні розділи статті:

- по­ста­но­в­ка про­бле­ми (опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми);

- ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій (у яких за­по­ча­т­ко­ва­но розв’я­зан­ня про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор, ви­ді­лен­ня не­ви­рі­ше­них ра­ні­ше ча­с­тин за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя);

- мета стат­ті;

- методика дослідження (доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті);

- основні результати дослідження (з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів);

- ви­сно­в­ки (підсумки до­слі­джен­ня і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших роз­ві­док у цьо­му на­пря­мі; висновки мають відповідати Меті;

- література; References. Cписок літератури має складатися із двох частин: 1) «Література», формується у алфавітному порядку мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 2) References - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені згідно з міжнародним стандартом бібліографічного опису APA (American Psychological Association).

Всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

Приклад оформлення статті 

УДК 57.02:631.151.6:632.954:631.811.98:633.16

В. П. Карпенко
доктор сільськогосподарських наук, професор,
проректор з наукової та інноваційної діяльності,
Уманський національний університет садівництва (м. Умань, Україна)
E-mail: karpenko@gmail.com, ORCID

БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ГЕРБІЦИДІВ І РІСТРЕГУЛЯТОРІВ НА ЯЧМЕНІ ЯРОМУ

Cтаття присвячена всебічному дослідженню фізіолого-біохімічних, анатомо-морфологічних, мікробіологічних та агроценотичних механізмів дії гербіцидів різних хімічних класів за інтегрованого їх застосування із рістрегуляторами на формування продуктивності посівів і якості врожаю ячменю ярого(мінімум 1800 знаків)

Ключові слова: фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні, агроценотичні механізми дії, гербіциди.

V. P. Karpenko
Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities,
Uman National University of Horticulture (Uman, Ukraine)
E-mail: karpenko@gmail.com, ORCID

BIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATED APPLICATION
OF HERBICIDES AND PLANT GROWTH REGULATORS TO SPRING BARLEY

The thesis being presented is a comprehensive study on physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action of herbicides belonging to different chemical classes when applied together with plant growth regulators on the productivity of spring barley plantings and the quality of spring barley yields… (мінімум 1800 знаків) 

Key words: physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action, herbicides.

Постановка проблеми
Аналіз останні досліджень та публікацій
Метою статті є
Методика дослідження...
Основні результати дослідження
Висновки

Література

  1. Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур : підруч. Львів : НВФ "Українські технології", 2020. 806 с.

References

  1. Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V.V. (2020). Roslynnytstvo. Novi tekhnolohii vyroshchuvannia polovykh kultur. [Plant growing. New technologies for growing field crops]: textbook. Lviv. Scientific and Production Enterprise “Ukrainian Technologies” [in Ukrainian].

5. Особливості набору знаків, цифр, формул

Слід по можливості спрощувати набір формул, прості дробові вирази по можливості писати в один рядок, використовуючи косу дріб, не залишати в формулах зайвих знаків множення. Бажано нумерувати лише ті формули, на які є посилання.

Латинські букви в математичних формулах набираються курсивом.

Математичні знаки дій і співвідношень відбивають від суміжних символів.

Слід робити ясну відмінність між великими та малими літерами. Чітко розрізняти О (літеру) і 0 (нуль), 1 (одиницю) і I (римську одиницю або букву "і"), l (латинське «ель») і е.

Позначення століть слід писати римськими цифрами (XIX століття).

6. Ілюстрації, таблиці

Малюнки, графіки, схеми повинні бути виконані чітко. Розмір одного малюнка - не більше формату А4. Слід максимально скорочувати пояснення на малюнку, переводячи їх у підпису. Всі деталі малюнка при його зменшенні повинні добре відрізнятися.

Фотографії повинні мати контрастне зображення і бути в електронному вигляді.

Усі ілюстрації нумеруються єдиної порядковою нумерацією і забезпечуються короткими і точними підписами. На ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Таблиці повинні використовуватися виключно для представлення даних, які не можуть бути описані в тексті. Слова в таблицях повинні бути написані повністю, вірно повинні бути розставлені переноси.

7. Одиниці виміру, позначення

Всі розмірності фізичних величин повинні даватися у відповідності з Міжнародною системою одиниць (СІ).

Одиниці виміру відбиваються від символів і цифр, до яких вони належать.

 8. Порядок рецензування статей

Рукописи, що надходять до журналу, направляються за профілем наукового дослідження членам редакційної ради чи іншим експертам за наявності позитивного відгуку головного редактора. Основними критеріями оцінки рукописи головним редактором є: оригінальність змісту, висока якість, наукова строгість і інтерес для широкої аудиторії читачів.

При необхідності, за рішенням головного редактора до рецензування можуть залучатися сторонні фахівці, які мають вчені ступені і (або) вчені звання.

Не рецензуються статті членів редакційної ради журналу, написані одноосібно або у співавторстві.

До рецензування, як правило, не залучаються фахівці, що працюють в тому ж закладі, де виконана робота.

Рецензентам повідомляють про те, що надіслані ним рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню.

Рецензенту не дозволяється робити копії статей для своїх потреб.

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Якщо в рецензії на цю статтю є вказівка ​​на необхідність її виправлення, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до редакції вважається дата повернення доопрацьованій статті.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності - редакційною колегією в цілому.

9. Редакційна політика

Редакція залишає за собою право на скорочення та незначне редагування статті зі збереженням головних висновків та авторської стилістики. Особистість рецензентів по кожній окремій статті ні за яких обставин не може бути розкрита автору чи третій стороні. Матеріали надані авторами для друку в журналі "Вісник Уманського національного університету садівництва" не можуть бути опубліковані в інших періодичних виданнях, книгах або збірниках матеріалів конференцій.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися із точкою зору редакційної колегії журналу.Відповідальність за наявність плагіату несе автор.

Передрук та переклад статей дозволяється лише за згодою редакції та автора. 

 

10. Авторські права

Після прийняття статті до публікації автор безстроково передає невиключні авторські права на цю статтю журналу.

УВАГА! Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

Всі виняткові права залишаються у авторів статей.