Уманський НУС | сьогодні: 07.04.2022

Порядок подання рукописів авторами в журнал «Вісник Уманського національного університету садівництва»

  1. Умови публікації

1.1.         Плата за публікацію статей встановлюється редакцією. Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку. Максимальний розмір оплати за 1 статтю складає 500 грн. УВАГА!!! ЯКЩО СЕРЕД АВТОРІВ БУДЕ ЗАРУБІЖНИЙ НАУКОВЕЦЬ (КРАЇНИ БУВШОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ КРІМ ПРИБАЛТИКИ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ), ЯКИЙ МАЄ СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЦИТУЮТЬСЯ У SCOPUS АБО WOS, ТО ПУБЛІКАЦІЯ БУДЕ БЕЗКОШТОВНОЮ.

1.2. Редакція не проводить грошових виплат авторам за надання та розміщення статей на сторінках видання.

1.3.         В окремих випадках здійснюється безкоштовна публікація статей, які містять значні наукові досягнення (за рішенням редакційної колегії).

1.4.         Постійним авторам пропонується гнучка система знижок.

1.5.         Отримані статті проходять рецензування в редакційній раді журналу або у інших рецензентів (за рішенням головного редактора).

1.6.         Наукові статті передплатників журналу мають пріоритетне право публікації.

2. Види статей

2.1. У журнал приймаються статті українською та англійською мовою.

2.2. Повноформатні статті або огляди можуть мати 10-20 машинописних сторінок тексту (20-40 тис. друкованих знаків). Їх метою є інформування вчених про найбільш значущі фундаментальні дослідження.

2.3. Короткі повідомлення повинні мати 6-10 сторінок тексту (12-20 тис. друкованих знаків).

3. Вимоги до статей

3.1. Стаття повинна бути якісною з наукової точки зору і відповідати загальному напрямку журналу.

3.2. Обсяг статті не повинен, як правило, перевищувати 20 машинописних сторінок тексту (40 тис. знаків з пробілами (кількість знаків можна подивитися у програмі WORD Сервіс-Статистика).

3.3. На момент подачі стаття не повинна бути опублікована або здана в друк в інших засобах масової інформації.

3.4. Всі абревіатури слід розшифровувати.

3.5. Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.

4. Подготовка рукопису до публікації

4.1. Для публікації статті у журналі необхідно надіслати на e-mail редакції visnyk.unaus@gmail.com в окремих файлах інформацію:

а) авторську анкету мовою, якою подається стаття (українською) та англійською мовами (правила транслітерації назв українською мовою на латиницю  http://ukrlit.org/transliteratsiia):

- прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) повністю;

- вчений ступінь, посада і місце роботи / навчання або (повна назва та абревіатура);

- робоча адреса (з індексом);

- номер контактного телефону;

- номер факсу з кодом міста;

- адреса електронної пошти;

- назва статті;

- анотація;

- ключові слова.

Зразок оформлення анкети додається.

б) стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см);

в) текст статті.

4.3. Рукопис повинен бути надісланий ​​лише електронною поштою.

4.4. Оформлення:

- формат аркуша - А4 (210x297 мм);

- всі поля - по 20 мм;

- розмір шрифту - 14 пт. Шрифт - Times New Roman;

- міжрядковий інтервал - полуторний;

- абзацний відступ - 1,5;

- графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні фор­мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0);

- файли слід зберігати у програмі Microsoft Word 97-2003.

4.5. Анотації мовою, якою написана стаття (українською) та англійською мовою. Анотація мовою оригіналу (до 200 слів). Розширена анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (300 - 500 слів) [вимоги до англомовних анотацій]. УВАГА!!! ПЕРЕКЛАД АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПОВИНЕН БУТИ ПРОФЕСІЙНИМ. ЯКЩО ПЕРЕКЛАД БУДЕ ЗДІЙСНЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА, ТО ТАКІ СТАТТІ НЕ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЗОВСІМ. Abstract потрібно вставити в текст статті, а також надіслати його окремим файлом разом із українським (чи російським) оригіналом. При розрахунку вартості публікації анотації враховуватися не будуть.

 4.6. Кілька (3-5) ключових слів до статті мовою оригіналу та англійською мовою.

4.7. Рукописи не повертаються.

5. Структура статті 

5.1. УДК; ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада (англійською мовою вказувати тільки ту частину назви організації, що відноситься до поняття юридичної особи, не вказувати назв кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації), e-mail, назва статті, анотація (Короткf анотація  українською мовою  (до 200 слів). Розширена анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (300-500 слів). Для англомовних статей – розширена анотація повинна бути представлена українською мовою), ключові слова (до п’яти) - ВСЕ окремими блоками українською та англійською мовами.

   Приклад оформлення статті (скачати)

5.2. Основні розділи:

по­ста­но­в­ка про­бле­ми (опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми);

ана­ліз остан­ніх до­слі­джень і пу­б­лі­ка­цій (у яких за­по­ча­т­ко­ва­но розв’я­зан­ня про­бле­ми і на які спи­ра­єть­ся ав­тор, ви­ді­лен­ня не­ви­рі­ше­них ра­ні­ше ча­с­тин за­га­ль­ної про­бле­ми, ко­т­рим при­свя­чу­єть­ся озна­че­на стат­тя);

мета стат­ті;

методика дослідження (доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті);

основні результати дослідження (з по­вним обґрунтуванням отри­ма­них на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів);

ви­сно­в­ки (підсумки до­слі­джен­ня і пе­р­с­пе­к­ти­ви по­да­ль­ших роз­ві­док у цьо­му на­пря­мі; висновки мають відповідати Меті;

література; References. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках; література – у кінці статті). Обов’язковим є посилання в рубриці "Аналіз останніх досліджень і публікацій " (окремою групою) та в тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках курсивом - англійською мовою). УВАГА!!! НЕ МЕНШЕ 50% ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ПОВИННІ ЦИТУВАТИСЯ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ SCOPUS АБО WOS. Cписок літератури має складатися із двох частин: 1) Література - джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українських стандартів бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. № 147); 2) References - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом [вимоги до оформлення References]. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними. Посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. Вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Петрова І.І.– то посилання має бути саме на працю Петрова І.І., а не на автора, який читав Петрова І.І.;

- всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

6. Особливості набору знаків, цифр, формул

6.1. Слід по можливості спрощувати набір формул, прості дробові вирази по можливості писати в один рядок, використовуючи косу дріб, не залишати в формулах зайвих знаків множення. Бажано нумерувати лише ті формули, на які є посилання.

6.2. Латинські букви в математичних формулах набираються курсивом.

6.3. Математичні знаки дій і співвідношень відбивають від суміжних символів.

6.4. Слід робити ясна відмінність між великими та малими літерами. Чітко розрізняти О (літеру) і 0 (нуль), 1 (одиницю) і I (римську одиницю або букву "і"), l (латинське «ель») і е.

6.5. Позначення століть слід писати римськими цифрами (XIX століття).

7. Ілюстрації

7.1. Малюнки, графіки, схеми повинні бути виконані чітко. Розмір одного малюнка - не більше формату А4. Слід максимально скорочувати пояснення на малюнку, переводячи їх у підпису. Всі деталі малюнка при його зменшенні повинні добре відрізнятися.

7.2. Фотографії повинні мати контрастне зображення і бути в електронному вигляді.

7.3. Усі ілюстрації нумеруються єдиної порядковою нумерацією і забезпечуються короткими і точними підписами. На ілюстрації мають бути посилання в тексті.

 8. Таблиці

8.1. Таблиці повинні використовуватися виключно для представлення даних, які не можуть бути описані в тексті. Слова в таблицях повинні бути написані повністю, вірно повинні бути розставлені переноси.

9. Одиниці виміру, позначення

9.1. Всі розмірності фізичних величин повинні даватися у відповідності з Міжнародною системою одиниць (СІ).

9.2. Одиниці виміру відбиваються від символів і цифр, до яких вони належать.

 10. Порядок рецензування статей

10.1. Рукописи, що надходять до журналу, направляються за профілем наукового дослідження членам редакційної ради чи іншим експертам за наявності позитивного відгуку головного редактора. Основними критеріями оцінки рукописи головним редактором є: оригінальність змісту, висока якість, наукова строгість і інтерес для широкої аудиторії читачів.

10.2. При необхідності, за рішенням головного редактора до рецензування можуть залучатися сторонні фахівці, які мають вчені ступені і (або) вчені звання.

10.3. Не рецензуються статті членів редакційної ради журналу, написані одноосібно або у співавторстві.

10.4. До рецензування, як правило, не залучаються фахівці, що працюють в тому ж закладі, де виконана робота.

10.5. Рецензентам повідомляють про те, що надіслані ним рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню.

10.6. Рецензенту не дозволяється робити копії статей для своїх потреб.

10.7. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

10.8. Якщо в рецензії на цю статтю є вказівка ​​на необхідність її виправлення, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до редакції вважається дата повернення доопрацьованій статті.

10.9. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

10.10. Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності - редакційною колегією в цілому.

11. Редакційна політика

11.1. Редакція залишає за собою право на скорочення та незначне редагування статті зі збереженням головних висновків та авторської стилістики. Особистість рецензентів по кожній окремій статті ні за яких обставин не може бути розкрита автору чи третій стороні. Матеріали надані авторами для друку в журналі "Вісник Уманського національного університету садівництва" не можуть бути опубліковані в інших періодичних виданнях, книгах або збірниках матеріалів конференцій.

11.2. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств і організацій та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися із точкою зору редакційної колегії журналу.Відповідальність за наявність плагіату несе автор.

11.3. Передрук та переклад статей дозволяється лише за згодою редакції та автора. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець.

11.4. Редакція залишає за собою право повернутися автору рукопис статті, який на думку редакційної колегії, не підходить для публікації в журналі "Вісник Уманського національного університету садівництва" без пояснення причин такого рішення.

11.5. Статті, опубліковані в журналі "Вісник Уманського національного університету садівництва", протягом 10 днів після виходу з друку чергового номеру видання, будуть розміщені у формі PDF-файлів на сайті журналу. Таким чином, всі відвідувачі сайту зможуть читати ці статті в будь-який час. Це забезпечує авторам можливість подавати на розгляд наукової спільноти результати своїх власних досліджень.

12. Авторські права

12.1. Після прийняття статті до публікації автор  безстроково передає невиключні авторські прав на цю статтю журналу.

УВАГА! Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

12.2. Всі виняткові права залишаються у авторів статей.